Waarom Alexander zijn volk moedwillig laat kreunen onder de inflatie

De Belgische regering laat moedwillig de inflatie hoog om het begrotingstekort te verlagen.

Bij corona had de regering de zorg moeten versterken. We zijn nu bijna 2,5 jaar verder en er gebeurt nog niets. Er wordt zelfs geen ernstig begin gemaakt om de mensen in de zorg de noodzakelijke ruimte en steun te geven.

Hetzelfde gebeurt met de inflatie. Ook dat vergt een grondige aanpak op middellange en lange termijn. Maar ook daar neemt de regering geen aanvang mee. Ook daar is het morrelen in de marge en fake maatregelen nemen. Zoals de BTW verlagen. Terwijl intussen de benzine alweer duurder is dan voor de BTW-verlaging.

Op lange termijn zijn er maar 3 middelen die de kern van het probleem aanpakken.

– Maak ons onafhankelijk van energie, grondstoffen en massaproductie van buiten de EU. – Verklein de staat en verminder de lasten. – Stop met het bijdrukken van geld.

We moeten veel meer onafhankelijk worden van bvb. China en Rusland en landen uit het Midden Oosten en welke landen ook ter wereld die om politiek redenen onze economie kunnen lamleggen. De geldt voor energie, voor grondstoffen en voor massaproductie. Dat zal een behoorlijke omslag van onze productie vergen, en tezelfdertijd een opportuniteit voor de bedrijven om de massaproductie terug naar Europa te halen. De regering en de EU zullen hiervoor snel een behoorlijk kader moeten scheppen.

De huidige politiek heeft zich vastgereden omdat er nergens ruimte meer is. De staat is een opgeblazen ballon die geen beetje flexibiliteit meer heeft, of hij ontploft. Met een rode stylo een lijst maken van wat we nog gaan doen met de overheid en wat niet meer, is dringend nodig. Dan kunnen ook de lasten omlaag en komt er ruimte om wie echt uit de boot valt op een ernstige manier te helpen. Zo lang die oefening niet wordt gemaakt, komt er geen oplossing.

De politiek om geld bij te drukken omdat de overheid om het even wat kan uitgeven, is een nieuwe theorie die naar de vuilbak mag. De hoge inflatie die daarvan het gevolg is zorgt voor instabiliteit, gebrek aan consumentenvertrouwen, en de ondermijning van de economie. Bovendien gaan de staatsfinanciën door het dak en zullen we dus uiteindelijk toch moeten besparen. Zoals de coronamaatregelen niet gewerkt hebben, en we uiteindelijk toch 30.000 doden hebben.

Integendeel. De regering heeft er alle belang bij dat er hogere inflatie is om haar schuld weg te werken. Wat overigens ook in het “zot boekske” van Claus staat als remedie om de staatsschuld af te bouwen. Hoe hoger de inflatie, hoe meer belastingen, hoe gemakkelijker de schuld is af te betalen. De regering speelt gewoon met het consumentenvertrouwen en de stabiliteit van onze ondernemingen om de staatsschuld af te bouwen. Moedwillig wordt aan de inflatie niets gedaan.

Het is toch wel frappant hoe de regering in de beide dossiers, corona en de inflatie, in hetzelfde bedje ziek is. En de genezing is niet in zicht.

Nazisme begrijpen: Darwinisme, nazi-rassenbeleid en de Holocaust

Deze serie artikels is bedoelt om het nazisme beter te begrijpen. Al de artikels hebben te maken met het Darwinisme, want dat was de belangrijkste gedachte om de Holocaust uit te voeren. Dit is deel 2.

INVOERING

Van de vele factoren die de fatale mengeling veroorzaakten die resulteerde in de nazi-holocaust en de Tweede Wereldoorlog, was een van de belangrijkste Darwins idee dat evolutionaire vooruitgang voornamelijk plaatsvindt als gevolg van de eliminatie van de zwakken in de strijd om te overleven. Hoewel het geen gemakkelijke taak is om alle vele tegenstrijdige motieven van Hitler en zijn aanhangers te beoordelen, speelde darwinistisch geïnspireerde eugenetica duidelijk een cruciale rol. 1

Het darwinisme rechtvaardigde en moedigde ook de nazi-opvattingen over ras en oorlog aan. 2  Als de nazi-partij het geloof volledig had omarmd en consequent had gehandeld volgens het geloof dat alle mensen afstammelingen waren van Adam en Eva, en gelijk voor God, zoals geleerd in zowel het Oude als het Nieuwe Testament (de Hebreeuwse en Griekse Geschriften), is het waarschijnlijk dat de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog zouden nooit hebben plaatsgevonden.

Het uitbannen van de joods-christelijk-islamitische doctrine van de menselijke goddelijke oorsprong uit de Duitse theologie en haar scholen, en het vervangen door het darwinisme, droeg openlijk bij tot de acceptatie van sociaal darwinisme dat culmineerde in de Holocaust. 3  Darwins theorie, zoals gewijzigd door bioloog Ernst Haeckel, 4  gecombineerd met de racistische theorieën van Houston Stewart Chamberlain en anderen, heeft duidelijk bijgedragen aan de dood van meer dan 9 miljoen mensen in de concentratiekampen, en de ongeveer 55 miljoen anderen, in een oorlog waarvan economische tol voor alle landen was ongeveer $ 18,75 biljoen Amerikaanse dollars (in 2012 dollars). 5 Bovendien was een belangrijke reden dat het nazisme de omvang van de Holocaust bereikte, de wijdverbreide acceptatie van sociaal darwinisme door de wetenschappelijke en academische gemeenschap. 6

De kern van het darwinisme was het geloof dat evolutie verloopt door de differentiële overleving van de sterkste individuen. Dit vereist verschillen tussen een soort die uiteindelijk zo groot werden dat de individuen die ze bezaten – de sterksten – meer geneigd waren om meer nakomelingen na te laten. Hoewel het proces van het vormen van nieuwe rassen kan beginnen met kleine verschillen, produceren differentiële overlevingspercentages uiteindelijk verschillende rassen, een deel van een proces dat volgens evolutionisten leidt tot soortvorming, dat wil zeggen de ontwikkeling van een nieuwe soort.

Het egalitaire ideaal dat alle mensen gelijk zijn geschapen, dat nu de westerse ideologie domineert, is historisch niet universeel geweest onder naties en culturen. 7  Een belangrijke kracht die tegen deze opvatting inwerkte, was het sociaal darwinisme, met name het primitieve ‘survival-of-the-fittest’-wereldbeeld. 8  Het idee dat de kwaliteit van het ras kan worden verbeterd door selectief fokken is zo oud als de Republiek van Plato, maar,

het moderne eugenetische denken ontstond pas in de negentiende eeuw. De opkomst van interesse in eugenetica in die eeuw had meerdere wortels. De belangrijkste was de evolutietheorie, want de ideeën van Francis Galton over eugenetica – en hij was het die de term ‘eugenetica’ creëerde – waren een direct logisch gevolg van de wetenschappelijke doctrine die door zijn neef, Charles Darwin, was uitgewerkt. 9

Dat het regeringsbeleid van de nazi’s openlijk werd beïnvloed door het darwinisme, de tijdgeest van zowel de wetenschap als de ontwikkelde samenleving van die tijd, blijkt duidelijk uit een onderzoek van bestaande documenten, geschriften en artefacten die zijn geproduceerd door de Duitse twintigste-eeuwse nazi-beweging en haar vele aanhangers van wetenschappers. 10  De nazi-behandeling van joden en andere ‘rassen’ die toen als ‘inferieur’ werden beschouwd, was grotendeels het gevolg van hun conclusie dat het darwinisme een diepgaand inzicht verschafte dat kon worden gebruikt om de mensheid aanzienlijk te verbeteren. 11  De politieke filosofie van Duitsland was gebaseerd op de overtuiging dat kritische factoren voor vooruitgang voornamelijk

strijd, selectie en survival of the fittest, alle denkbeelden en observaties die tot stand zijn gekomen… door Darwin… maar al in weelderige bloei in de Duitse sociale filosofie van de negentiende eeuw… Zo ontwikkelde zich de doctrine van het inherente recht van Duitsland om de wereld te regeren op basis van basis van superieure kracht … van een “hamer en aambeeld” relatie tussen het Reich en de zwakkere naties. 12

HET BELANG VAN RAS IN DARWINISME

Evolutie is gebaseerd op het verwerven van nieuwe eigenschappen door middel van mutaties en het verschuiven van genen, waardoor degenen die de eigenschappen bezitten, beter kunnen overleven in ongunstige omstandigheden, en daardoor meer nakomelingen achterlaten dan degenen die ze niet bezitten. De bron van de grondstof voor natuurlijke selectie om uit te kiezen, zijn voornamelijk genetische mutaties. Mensen die een mutatie erven waardoor meer van hen kunnen overleven en zich kunnen voortplanten in vergelijking met mensen zonder die eigenschap, zullen die eigenschap eerder doorgeven aan de volgende generatie. Superieure individuen zullen meer kans hebben om te overleven, en als resultaat zal hun genetische informatie, over een periode van meerdere generaties, in steeds meer individuen aanwezig zijn, terwijl genetische informatie van de “zwakkere” individuen uiteindelijk zal uitsterven.

Dit proces, ooit rassenvorming genoemd maar nu soortvorming genoemd, is de bron van de vermeende evolutionaire ‘vooruitgang’ die in theorie voor altijd kan doorgaan. Als elk lid van een soort volledig gelijk zou zijn, zou natuurlijke selectie niets hebben om uit te selecteren. Bijgevolg zou overleving het resultaat zijn van toeval en zou de evolutie voor die soort ophouden.

Volgens de darwinistische theorie produceren genetische verschillen die overleving bevorderen geleidelijk nieuwe rassen, waarvan sommige een overlevingsvoordeel hebben. Deze nieuwe groepen werden het superieure (dwz meer geëvolueerde) ras. Wanneer die eigenschap zich uiteindelijk door het hele ras verspreidt, vanwege het overlevingsvoordeel dat het verleent aan degenen die het bezitten, zal een hogere, meer ontwikkelde mens resulteren. Hitler en de nazi-partij beweerden dat een van hun belangrijkste doelen was om deze orthodoxe wetenschap toe te passen om de samenleving te verbeteren. Bovendien was het kernidee van het darwinisme niet evolutie, maar selectie van de sterkste. 13  Hitler benadrukte dat, om een ​​betere samenleving tot stand te brengen, de nazi’s deze wetenschap moeten begrijpen en ermee moeten samenwerken.

John Jay College historicus Daniel Gasman concludeerde dat in “geen ander land … de ideeën van het darwinisme zich zo serieus ontwikkelden als een totale verklaring van de wereld als in Duitsland” en als gevolg daarvan de “letterlijke overdracht van de wetten van de biologie” als geïnterpreteerd door de theorie van Darwin werden toegepast op het sociale domein. 14  De ongelijkheidsdoctrine, hoewel jarenlang een integraal onderdeel van de Duitse filosofie geweest, bereikte zijn hoogtepunt onder het Hitler-regime en kreeg zijn belangrijkste intellectuele steun van het darwinisme en Darwins Duitse discipel, Ernst Haeckel. 15

Haeckels overtuiging dat “de morfologische verschillen tussen twee algemeen erkende soorten – bijvoorbeeld schapen en geiten – veel minder belangrijk zijn dan die … tussen een Hottentot en een man van het Teutoonse [Arische] ras” werd al snel het Duitse beleid. 16  Vooral belangrijk in het nazi-beleid was de overtuiging dat de Duitsers zich hadden ontwikkeld “het verst van de gewone vorm van aapachtige mensen [en overtroffen]… alle andere” en het zou dit ras zijn dat de mens zou moeten opvoeden naar een “nieuwe periode van hogere mentale ontwikkeling.” 17  Dit gold niet alleen mentaal maar ook fysiek, omdat Haeckel geloofde dat evolutie een “symmetrie van alle delen en gelijke ontwikkeling bereikt die we het type volmaakte menselijke schoonheid noemen.” 18

De evolutionaire superioriteit van Ariërs, het ras dat superieur is aan alle anderen, gaf hen niet alleen het recht, maar ook de plicht om alle andere volkeren te onderwerpen. En ras was een belangrijk onderdeel van de nazi-filosofie. De nazi’s hebben het darwinisme opgenomen

in hun politieke systeem, met niets weggelaten…. Hun politieke woordenboek stond vol met woorden als ruimte, strijd, selectie en uitsterven (Ausmerzen). Het syllogisme van hun logica werd duidelijk vermeld: de wereld is een jungle waarin verschillende naties strijden om ruimte. De sterkere overwinning, de zwakkere sterven of worden gedood. 19

Een belangrijk feit is dat “biologisch racisme verankerd was geraakt in het antisemitische discours en ook mainstream werd onder Duitse antropologen.” 20  De nazi-opvatting van darwinistische evolutie en ras was een belangrijk onderdeel van de fatale combinatie van ideeën en gebeurtenissen die de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog veroorzaakten:

Een van de centrale elementen in de nazi-theorie en -doctrine was natuurlijk de evolutietheorie [en]… dat alle biologie spontaan naar boven was geëvolueerd, en dat tussenschakels (minder ontwikkelde typen) actief moesten worden uitgeroeid… dat natuurlijke selectie kon en moest worden actief geholpen, en daarom hebben [de nazi’s] politieke maatregelen genomen om … Joden en de zwarten, die zij als [minder ontwikkeld] beschouwden, uit te roeien. 21

Termen als ‘superieur ras’, ‘lagere menselijke typen’, ‘vervuiling van het ras’ en de term evolutie zelf (Entwicklung), werden vaak gebruikt door Hitler en andere nazi-leiders. Hun rassenopvattingen waren geen randwetenschap, zoals vaak wordt beweerd, maar waren eerder:

rechttoe rechtaan Duits sociaal darwinisme van een type dat algemeen bekend en geaccepteerd is in heel Duitsland en dat, belangrijker nog, door de meeste Duitsers, inclusief wetenschappers, als wetenschappelijk waar werd beschouwd. Meer recente wetenschap over het nationaal-socialisme en Hitler is zich gaan realiseren dat… [sociaal darwinisme] een specifiek kenmerk van het nazisme was. Nationaal-socialistisch ‘biobeleid’, [was] een beleid gebaseerd op een mystiek-biologisch geloof in radicale ongelijkheid, een monistisch, antitranscendent moreel nihilisme gebaseerd op de eeuwige strijd om het bestaan ​​en de overleving van de sterkste als de wet van de natuur, en de daaruit voortvloeiende gebruik van staatsmacht voor een openbaar beleid van natuurlijke selectie. 22

De filosofie dat mensen de darwinistische theorie kunnen beheersen en zelfs gebruiken om een ​​hoger ontwikkeld mens voort te brengen, wordt herhaaldelijk genoemd in de geschriften en toespraken van prominente nazi’s. 23  Om het darwinistische doel voor de samenleving te bereiken, was het nodig om de minder fitten meedogenloos te elimineren door openlijk barbaars gedrag. Professor George Stein van de Universiteit van Miami merkte op dat de kern van het Duitse sociale darwinisme werd ontwikkeld door Haeckel en zijn collega’s. De darwinisten voerden in het bijzonder op wetenschappelijke gronden aan dat de mensheid

slechts een deel van de natuur zonder speciale transcendente eigenschappen of speciale menselijkheid. Aan de andere kant waren de Duitsers leden van een biologisch superieure gemeenschap… politiek was slechts de rechtstreekse toepassing van de wetten van de biologie. In wezen brachten Haeckel en zijn mede-sociaal-darwinisten de ideeën naar voren die de kernaannames van het nationaal-socialisme zouden worden. De zaak van de bedrijfsstaat was eugenetica of kunstmatige selectie. 24

Vóór 1933 publiceerden Duitse wetenschappers dertien wetenschappelijke tijdschriften die voornamelijk waren gewijd aan rassenhygiëne en richtten ze meer dan 30 verschillende instellingen op, waarvan vele verbonden waren met universiteiten of onderzoekscentra die zich toelegden op ‘raciale wetenschap’. 25  In het nazi-tijdperk bestreken bijna 150 wetenschappelijke tijdschriften, waarvan vele nog steeds zeer gerespecteerd worden, rassenhygiëne en aanverwante gebieden. Er werden 26  enorme databestanden bijgehouden over de races, waarvan de meeste werden geanalyseerd en gebruikt voor onderzoekspapers die in verschillende Duitse en andere wetenschappelijke tijdschriften werden gepubliceerd. Het Kaiser Wilhelm Instituut voor Antropologie, Menselijke Erfelijkheid en Eugenetica werd in 1927 opgericht om eugenetica en aanverwante gebieden te bestuderen, waaronder geslachtsziekten en alcohol.

De verschillende eugenetische instituten onderzochten ook de “persistentie” van verschillende “primitieve raciale eigenschappen” bij bepaalde rassen binnen en buiten Duitsland. Eugenetici beweerden al snel dat ze een overvloed aan bewijs vonden voor het Cro-magnon-rastype bij inferieure rassen, en ook voor Neanderthaler-raciale eigenschappen. Net als hun Amerikaanse en Britse tegenhangers begonnen Duitse instituten voor rashygiëne en onderzoekers van verschillende universiteiten genetisch bewijs te ontdekken voor vrijwel elke menselijke ziekte, van criminaliteit tot hernia, zelfs echtscheiding en ‘liefde om op het water te zeilen’. Ze zagen hun werk als een nobele poging om “Darwins pogingen om de oorsprong van soorten op te helderen” voort te zetten. 27

Het centrale concept van de survival of the fittest-filosofie, de observatie dat alle dieren en planten een enorme hoeveelheid genetische variëteit bevatten en dat sommige van deze verschillen een overlevingsvoordeel kunnen hebben in bepaalde omgevingen, is goed gedocumenteerd. Het beste voorbeeld is kunstmatige selectie waarbij fokkers mannetjes en vrouwtjes selecteren met de maximale hoeveelheid van de eigenschap waar ze zich mee bezig houden, en vervolgens uit hun nakomelingen die dieren selecteren die het maximum van die eigenschap vertonen. Als gevolg hiervan is er een grote verscheidenheid aan gemodificeerde planten en dieren gekweekt. Natuurlijk is kunstmatige selectie geen natuurlijke selectie, een probleem dat Darwin nooit volledig heeft aangepakt.

Het fokken op bepaalde eigenschappen is echter altijd een afweging die meestal resulteert in het verlies van andere gewenste eigenschappen. Omdat het produceren van een plant of dier met bepaalde eigenschappen meestal leidt tot het verlies van andere eigenschappen, worden koeien gefokt als melkkoeien of voor vlees, maar niet beide. De theorie van de nazi’s hield onvoldoende rekening met deze gegevens en de implicaties van de enorme hoeveelheid biologische diversiteit waarvan we nu weten dat ze bestaat.

De racistische theorieën volgden de verspreiding van de darwinistische evolutietheorie op de voet, die vrijwel onmiddellijk na de publicatie van de Duitse editie van On the Origin of Species een brede aanhang in Duitsland had. 28  Zoals Harvard-professor Stephen Jay Gould concludeerde: “Biologische argumenten voor racisme… namen in orde van grootte toe na de aanvaarding van de evolutietheorie” door wetenschappers in de meeste landen. 29

Ter ondersteuning van racisme werden ook vergelijkingen gemaakt van verschillende culturen waarvan werd aangenomen dat ze het product waren van raciale superioriteit. De nazi’s concludeerden dat inferieure rassen gewoonlijk inferieure culturen voortbrachten, maar alleen superieure rassen konden superieure culturen voortbrengen. 30  Daarom merkt historicus Dr. Karl Schleunes op dat racisme een wetenschappelijke reputatie kreeg door zijn solide verband met wat hij de derde grote synthese van de negentiende eeuw noemt, de darwinistische evolutietheorie en het survival-of-the-fittest wereldbeeld. 31

AMERIKAANSE EN BRITSE ONDERSTEUNING

De opvattingen van darwinisten over ras bestonden niet alleen in nazi-Duitsland, maar ook in Amerika, zoals blijkt uit overzichten van leerboeken die van 1880 tot ongeveer 1950 zijn gepubliceerd. Zo verklaarde Princeton-bioloog Edwin Conklin in zijn collegetekst dat vergelijkingen

van elk modern ras met het Neanderthaler- of Heidelberg-type laat zien dat… negroïde rassen meer lijken op de oorspronkelijke stam dan de witte of gele rassen. Elke overweging moet degenen die in de superioriteit van het blanke ras geloven ertoe brengen te streven naar het behoud van de zuiverheid ervan en om de segregatie van de rassen in te stellen en te handhaven. 32

Duitse eugenetici waren sterk afhankelijk van werk dat in Groot-Brittannië en Amerika was voltooid, vooral dat onderzoek met betrekking tot sterilisatiebeleid. 33  De nationale verplichte sterilisatiewetten waren bijvoorbeeld vrij letterlijk gebaseerd op het “model eugenetische sterilisatiewet opgesteld door de supervisor en het eugenetica-recordkantoor van Cold Spring Harbor, New York.” 34  Franz Bumm, de president van het Reichsgezondheidsbureau, merkte op dat “de waarde van eugenetica-onderzoek overtuigend was aangetoond in de Verenigde Staten, waar antropologische statistieken waren verzameld van 2 miljoen mannen die waren gerekruteerd voor de Amerikaanse strijdkrachten.” 35

Kort nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof had geoordeeld dat sterilisatie van minderheden voor eugenetische doeleinden grondwettelijk was, nam het kabinet van Adolf Hitler een eugenetische sterilisatiewet aan, waarbij de Amerikaanse uitspraak als voorbeeld werd gebruikt. 36  De Duitse wet van 1933 was verplicht voor alle mensen, “geïnstitutionaliseerd of niet, die leden aan zogenaamd erfelijke handicaps, waaronder zwakzinnigheid, schizofrenie, epilepsie, blindheid, ernstige drugs- of alcoholverslaving en fysieke misvormingen die de voortbeweging ernstig bemoeilijkten of zeer aanstootgevend waren.” 37

De Duitse wetten werden vervolgens gebruikt om nog strengere wetten in de Verenigde Staten te inspireren – in Virginia betoogde Dr. Joseph DeJarnette dat de progressieve en wetenschappelijk ingestelde Amerikanen zich moesten schamen voor de “verlichte” progressieve Duitse wetgeving, en dat Amerikanen de leiding op dit gebied in plaats van Duitsland. 38  Als geheel deelden de Duitsers en Amerikanen informatie en ideeën en beïnvloedden ze elkaar om eugenetica-programma’s te ontwikkelen.

De volgende stap in Duitsland was dat de regering “leningen” verstrekte aan koppels die volgens haar “raciaal en biologisch wenselijk” waren en daarom meer kinderen zouden moeten krijgen. De geboorte van elk kind verminderde de “lening”-schuld met 25 procent. Later kwamen sterilisatiewetten en toen, in 1939, euthanasie van bepaalde geestelijk gehandicapte of zieke personen.

Uiteindelijk werd euthanasie uitgebreid tot lichamelijk gehandicapte personen, sommigen met een lichte handicap. Dit beleid motiveerde Amerikaanse en Britse eugenetici om het Duitse programma als model te onderschrijven omdat het “zonder [de] snode raciale inhoud” van Amerikaanse programma’s was. 39

Omgekeerd erkenden Duitse eugenetici herhaaldelijk hun schuld aan de Amerikaanse en Britse onderzoekers en eerden eugenetici van Britse en Amerikaanse universiteiten periodiek met verschillende onderscheidingen. Bovendien voerden veel van de Amerikaanse eugenetici aan dat de nazi’s hen overtroffen en Amerikaanse rechtbanken (inclusief het Hooggerechtshof) konden overtuigen van de geldigheid van zelfs enkele van de meest buitensporige eugenetische claims. 40  Sommige van deze op eugenetica gebaseerde ideeën werden onderdeel van de Amerikaanse wet en praktijk tot na de Tweede Wereldoorlog, toen de volledige gruwel van de Duitse eugenetica-programma’s algemeen bekend werd.

JODEN IN DUITSLAND EN DARWINISME

De vroege Duitse eugenetische leiders matigden hun antisemitische retoriek in een poging om Joden aan te trekken voor de eugenetica-beweging. 41  Veel vroege Duitse eugenetici geloofden dat Duitse joden Ariërs waren en bijgevolg werd de eugenetische beweging gesteund door vele joodse professoren en artsen, zowel in Duitsland als in het buitenland. De joden werden pas geleidelijk in de Duitse eugenetische theorie en later de wetten ervan opgenomen.

De opvattingen van darwinistische racisten kwamen pas geleidelijk in gebieden van de Duitse samenleving terecht die ze voorheen niet hadden beïnvloed. 42  De Pan-Duitse Bond (Alldeutscher Verband), die zich toelegt op het “behouden van de Duitse raciale zuiverheid”, was oorspronkelijk niet openlijk antisemitisch, en geassimileerde joden mochten een volledig lidmaatschap hebben. Veel Duitse eugenetici waren van mening dat, hoewel zwarten of zigeuners raciaal inferieur waren, hun raciale theorieën niet bij de joden pasten, aangezien veel joden in Duitsland aanzienlijk succes hadden geboekt. Tegen 1903 doordrong de invloed van rassenideeën het programma van de Liga in die mate dat de Liga zich in 1912 op basis van ‘raciale principes’ verklaarde en al snel Joden uitsloot van lidmaatschap. 43

Ondanks de wetenschappelijke ondersteuning voor deze raciale opvattingen, hadden ze pas in de Tweede Wereldoorlog een groot effect op de meeste joden. De meeste Duitse Joden waren er trots op Duitsers te zijn en beschouwden zichzelf als Duitsers in de eerste plaats en Joden als tweede. Veel joden veranderden de raciale opvattingen van de Duitse intelligentsia door zichzelf erin op te nemen. Hun assimilatie in het Duitse leven was zo compleet dat de meeste joden het gevoel hadden dat het antisemitisme van de eugenisten geen serieuze bedreiging vormde voor hun veiligheid.

De meeste joden waren er ook van overtuigd dat Duitsland nu een veilige haven voor hen was. 44  In feite dienden tijdens de Tweede Wereldoorlog naar schatting 150.000 Mischlinge (deels joodse) mannen in het Duitse leger, velen met onderscheiding – en honderden dienden in de rang van majoor of zelfs hoger als kolonels of generaals. 45  Later werd onthuld dat de ‘ideale’ Duitse soldaat, wiens foto overal gepleisterd was, voor nazi-propagandadoeleinden half Joods was. 46

Veel Duitse heidenen hielden nog steeds stevig vast aan het scheppingsmodel van Genesis en verwierpen de opvattingen waarop racisme was gebaseerd, inclusief het darwinisme. Wat er later in Duitsland gebeurde, werd duidelijk niet goed ontvangen door joodse genetici, zelfs niet-joodse eugenetici en bepaalde andere groepen. Zoals Greta Jones opmerkt, de wereld

De eugenetica-beweging voelde een mengeling van vrees en bewondering voor de vooruitgang van de eugenetica in Duitsland… [maar] de feitelijke details van de eugenetica-maatregel die naar voren kwam nadat Hitler aan de macht was gekomen, werden niet ondubbelzinnig verwelkomd. Eugenetici wezen op de VS als een plaats waar strikte wetten het huwelijk controleerden, maar waar een sterke traditie van politieke vrijheid bestond. 47

Terwijl etnische joodse personen nog steeds werden beschouwd als een voorbeeld van educatieve en professionele prestaties in een groot deel van de Amerikaanse en Britse eugenetische literatuur, begonnen Duitse eugenetici joden te classificeren als evolutionair inferieur. Hoewel intelligent, werd vaak gezien dat ze hun intelligentie op sluwe en achterbakse manieren gebruikten voor zelfzuchtig gewin, deels omdat ze als erfelijk immoreel werden beschouwd. Bovendien, hoewel veel Amerikaanse en Britse eugenetici er bezwaar tegen hadden dat Duitsers bepaalde groepen als inferieur beschouwden, zoals veel Oost-Europeanen, classificeerden veel Amerikaanse eugenetici deze groepen ook als inferieur. 48

EVOLUTIE GEBRUIKT OM BESTAAND DUITSE RACISME TE RECHTVAARDIGEN

Dr. Karl Schleunes merkte nogal schrijnend op dat de publicatie van Darwins boek uit 1859, On the Origin of Species, een onmiddellijke impact had op het Joodse beleid van Duitsland. Toen de sociale darwinisten de strijd van het biologische naar het sociale vlak verhieven, “rechtvaardigde Darwins idee van strijd om te overleven … gelegitimeerd door de nieuwste wetenschappelijke inzichten, de racistische opvatting van superieure en inferieure volkeren … en valideerde het conflict tussen hen.” 49

De antisemitische houding van het Duitse volk was slechts gedeeltelijk verantwoordelijk voor het veroorzaken van de Holocaust – pas toen het darwinisme werd toegevoegd aan de reeds bestaande mix van houdingen, leidde dit tot een dodelijke combinatie. De darwinistische revolutie en de geschriften van haar belangrijkste Duitse woordvoerder en meest vooraanstaande wetenschapper, professor Haeckel, gaven de racisten een krachtige verificatie van hun opvattingen over ras. 50  De steun van het wetenschappelijke establishment zorgde ervoor dat racistische gedachten een veel grotere verspreiding kregen dan tot dan toe mogelijk was geweest, en een enorme voldoening “dat iemands vooroordelen eigenlijk uitdrukkingen waren van wetenschappelijke waarheid”. 51

En welke grotere autoriteit dan de wetenschap zouden racisten kunnen hebben voor hun opvattingen? Nobelprijswinnaar Konrad Lorenz, een toegewijde nazi, een van de meest vooraanstaande wetenschappers op het gebied van diergedrag in die tijd, en vaak beschouwd als de grondlegger van zijn vakgebied, verklaarde:

Net zoals bij kanker de beste behandeling is om de parasitaire groei zo snel mogelijk uit te roeien, is de eugenetische verdediging tegen de dysgene sociale effecten van getroffen subpopulaties noodzakelijkerwijs beperkt tot even drastische maatregelen…. Wanneer deze inferieure elementen niet effectief worden geëlimineerd uit een [gezonde] populatie, vernietigen ze – net zoals wanneer de cellen van een kwaadaardige tumor zich door het menselijk lichaam kunnen verspreiden – zowel het gastheerlichaam als zichzelf. 52

Lorenz’ werken waren belangrijk bij de ontwikkeling van het nazi-programma dat was ontworpen om de ‘parasitaire groei’ van inferieure rassen uit te roeien. De programma’s van de regering om ervoor te zorgen dat het “Duitse Volk” hun superioriteit handhaafde, maakten racisme bijna onaantastbaar. Hoewel sommige geleerden, zoals bioloog James King, beweren dat de Holocaust beweerde “een wetenschappelijke genetische basis te hebben”, 53 was  de positie van het darwinisme binnen de regering en de universitaire elite van die tijd zo diepgeworteld dat maar weinig hedendaagse wetenschappers de directe vraag serieus in twijfel trokken. toepassing van sociaal darwinisme op overheidsbeleid. 54

EUGENICS WORDT EXTREEMER

De meeste vroege Amerikaanse, Canadese en Britse eugenetici benadrukten dat vrijwilligerswerk moet worden gedaan voor de implementatie van eugenetische programma’s. Francis Galton concludeerde echter dat het probleem van inferieure rassen die de genenpool besmetten “zo duidelijk en zo nijpend was dat staatsinterventie van dwingende aard in de menselijke voortplanting rechtvaardigde.” 55  Later steunden eugenetici in toenemende mate gericht overheidsoptreden bij het toepassen van eugenetische wetten: natuurlijke selectie kan het meest geschikte ras voortbrengen, maar alleen kunstmatige selectie die door de overheid wordt afgedwongen, kan ervoor zorgen dat de eugenetisch superieure domineert.

Veel maatschappelijk werkers, psychiaters en andere werkers in de geestelijke gezondheidszorg in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Duitsland waren overtuigd van de genetische oorsprong van sociale tekortkomingen, en voelden zich steeds meer genoodzaakt de overheid te dwingen in te grijpen. 56  Ontmoedigd door het gebrek aan effectiviteit van hun wetenschap bij het beïnvloeden van het overheidsbeleid, en er volledig van overtuigd dat eugenetica empirisch was aangetoond door het briljante wetenschappelijke werk van Charles Darwin, Karl Pearson, Francis Galton en vele anderen, waren westerse eugenetische voorstanders jaloers dat alleen Duitsland was in staat om de programma’s waar veel wetenschappers in Amerika en Europa toen sterk voor pleitten, volledig uit te voeren. 57

Nazi-Duitsland was echter niet de enige die wetenschap toepaste op het overheidsbeleid. In de Verenigde Staten tijdens de vroege jaren 1900, “werd het een kenmerk van een goede hervormingsregering om het beleid vorm te geven met de hulp van wetenschappelijke experts … [en al snel eugenetische] experts waren er in overvloed in de afdelingen biologie, psychologie en sociologie van universiteiten of hogescholen.” 58  Het is opmerkelijk dat de Duitse eugenetica-programma’s weinig tegenstand van het Westen opriepen. Het beleid van de Verenigde Staten werkte ook tegen het redden van de levens van degenen die volgens Duitsland raciaal inferieur waren. De implicaties van de eugenetische immigratiewetten, met name de Amerikaanse Johannson Quota Act van 1924, die pas in 1941 werd ingetrokken, hadden enorme gevolgen voor mensenlevens:

Ten minste negen miljoen mensen van wat Galton en Pearson degeneratieve stam noemden, tweederde van hen de Joden… werd nog steeds geen toevluchtsoord aan onze poorten ontzegd. Ze werden uiteindelijk allemaal naar Noordse Rassenhygiene-kampen gedreven, waar de verantwoordelijke rasbiologen ervoor zorgden dat ze zich niet meer vermenigvuldigden. En hield op te zijn. 59

De eerste stap in een eugenetisch programma was om te bepalen welke groepen genetisch superieur waren, een oordeel dat sterk werd beïnvloed door cultuur. Veel Duitsers accepteerden de Amerikaanse en Britse conclusies over welke rassen inferieur waren niet, en om deze reden stelden de Duitsers hun eigen programma in. Dit betekende dat ze eerst moesten bepalen welke eigenschappen superieur waren. De ideale eigenschappen waren:

een menselijk type waarvan het uiterlijk door de rassentheoreticus Hans FK Günther was beschreven als “blond, lang, lange schedel, met smalle gezichten, uitgesproken kin, smalle neuzen met een brug, zacht haar, wijd uit elkaar geplaatste lichtgekleurde ogen, roze- blanke huidskleur.” 60

Hoewel oppervlakkige observatie de meeste mensen in staat stelde een brede classificatie van ras te maken, zoals de nazi’s al snel leerden toen ze het grondig onderzochten, is de status van ras zeker niet gemakkelijk te bepalen. Veel van de groepen die volgens hen inferieur waren, zoals Slavische volkeren (meestal de Polen, Russen en Oekraïners), joden, zigeuners en anderen, waren niet gemakkelijk te onderscheiden van het pure ‘Arische’ ras. Bij het groeperen van mensen in rassen om de ‘beste’ te selecteren, maten de nazi’s een breed scala aan fysieke eigenschappen, waaronder de grootte van de hersenpan.

De nazi’s leunden zwaar op het werk van Hans FK Günther, hoogleraar “raciale wetenschap” aan de universiteit van Jena. Hoewel Günthers ‘persoonlijke relaties met de partij soms stormachtig waren’, kregen zijn raciale ideeën brede steun in de hele Duitse regering en waren ze van grote invloed op het Duitse beleid. 61  Günther erkende dat, hoewel “een ras misschien niet zuiver is, zijn leden bepaalde dominante kenmerken delen”, en zo de weg vrijmaakte voor stereotypering. 62

Günther kwam tot de conclusie dat alle Ariërs een ideaal Noords gezicht delen dat contrasteerde met de Joden, die volgens hem een ​​mengelmoes van rassen waren. Günther benadrukte dat iemands genealogische afkomst, antropologische metingen van zijn schedel en evaluaties van fysieke verschijning allemaal belangrijk waren. Hoewel fysieke verschijning werd benadrukt, geloofden de nazi’s, “het lichaam is de showplace van de ziel” en “de ziel is primair.” 63

Vrouwtjes met de eigenschappen – zoals IQ – die eugenetici als superieure Arische raskwaliteiten beoordeelden, werden zelfs in speciale huizen geplaatst en zwanger gehouden zolang ze in een programma bleven dat Lebensborn heette. Desalniettemin heeft onderzoek naar de nakomelingen van het experiment geconcludeerd dat, zoals nu bekend is, het IQ achteruitgaat naar het populatiegemiddelde en dat de IQ’s van de nakomelingen over het algemeen lager waren dan die van de ouders met een hoog IQ. 64

DE SLECHT BLOED THEORIE

Het darwinisme was van grote invloed op de conclusie van de nazi-partij dat niet alleen bepaalde rassen en etnische groepen inferieur waren, maar psychiatrische patiënten ook genetisch inferieur waren. Een deel van de reden was omdat men toen geloofde dat erfelijkheid een grote controlerende invloed had op geestesziekten (of dat geesteszieken niet-Arisch bloed in zich hadden) en dat bijgevolg die personen met “slecht bloed” moesten worden vernietigd . De joodse historicus Leon Poliakov merkt op dat veel intellectuelen in de vroege jaren 1900 telegonie accepteerden, het idee dat ‘slecht bloed’ een raslijn voor altijd zou besmetten, of dat ‘slecht bloed goed [bloed] verdrijft, net zoals slecht geld goed geld verdringt’. 65 Alleen uitroeiing zou deze inferieure genetische lijnen permanent elimineren, waardoor de evolutie wordt bevorderd. Darwin stelde zelfs een lange lijst samen van gevallen waarin slecht bloed een witte genenlijn verontreinigde, waardoor het, zo concludeerde hij, voor altijd onzuivere nakomelingen voortbracht.

Talloze gerespecteerde biologen, waaronder Ernst Rüdin, een professor aan het Kaiser Wilhelm Institute in München en ook hoofd van het Max Planck Institute for Brain Research, en veel van zijn collega’s – waaronder Erwin Baur, Eugen Fischer, Fritz Lenz, Francis Galton en Eugene Kahn, later een professor in de psychiatrie aan Yale – pleitte actief voor dit erfelijke argument. Deze wetenschappers hadden direct of indirect invloed op de Duitse verplichte sterilisatiewetten die bedoeld waren om te voorkomen dat mensen met defecte of “inferieure” genen de Arische genenpool besmetten.

Later, toen de “genetisch inferieure” ook als “nutteloze eters” werden beoordeeld, werden massale moorden gerechtvaardigd. De groepen die als inferieur werden beoordeeld, werden geleidelijk uitgebreid met een grote verscheidenheid aan rassen en nationale groepen. Later omvatte het zelfs minder gezonde ouderen, epileptici, personen met zowel ernstige als milde mentale stoornissen, doofstommen en zelfs personen met bepaalde terminale ziekten. 66

De lijst van groepen die als “inferieur” werden beoordeeld, werd later uitgebreid met personen met negroïde of monogoloïde kenmerken, zigeuners en degenen die niet slaagden voor een reeks ingenieus ontworpen, openlijk racistische tests waarvan nu bekend is dat ze waardeloos zijn. Nadat Jesse Owen verschillende gouden medailles had gewonnen op de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn, berispte Hitler de Amerikanen naar verluidt omdat ze zwarten toestonden om deel te nemen aan de wedstrijden. 67  Hoe de zwakken moesten worden “geselecteerd” voor eliminatie was niet consistent, noch werden de criteria gebruikt om “zwak” te bepalen. 68

De rechtvaardiging van deze programma’s was dat “toonaangevende biologen en professoren” ze bepleitten. Volgens psychiater en auteur Frederic Wertham redeneerde Dr. Karl Brandt dat, aangezien de geleerde professoren steun verleenden, het programma geldig moest zijn en “wie zou er beter gekwalificeerd zijn [om het programma te beoordelen] dan zij?” 69

EVOLUTIE EN OORLOG IN NAZI-DUITSLAND

Het darwinisme bood de Duitsers niet alleen een zinvolle interpretatie van hun recente militaire verleden, maar ook rechtvaardiging voor toekomstige agressie: “Het Duitse militaire succes in de Bismarckiaanse oorlogen paste keurig in de darwinistische categorieën [en in]… de strijd om te overleven, de geschiktheid van de Duitsers had duidelijk aangetoond.” 70  Met andere woorden, oorlog was een positieve kracht, niet alleen omdat het de zwakkere rassen uitschakelde, maar ook omdat het de zwakkere leden van de superieure rassen uitroeide. Hitler was niet alleen ongegeneerd van plan om een ​​superieur ras voort te brengen, maar hij vertrouwde ook openlijk op het darwinistische denken in zowel zijn uitroeiings- als oorlogsbeleid. 71

Mede om deze reden verheerlijkte nazi-Duitsland oorlog openlijk omdat het een belangrijk middel was om de minder fitte van het hoogste ras te elimineren, een stap die nodig was om “het ras te upgraden”. Clark concludeert, uitvoerig citerend uit Mein Kampf, dat:

Hitlers houding tegenover de Volkenbond en tegenover vrede en oorlog was op dezelfde principes gebaseerd. “Een wereldrechtbank zonder een wereldpolitie zou een grap zijn… de hele wereld van de natuur is een machtige strijd tussen kracht en zwakte – een eeuwige overwinning van de sterken op de zwakken. Er zou niets anders zijn dan verval in de hele natuur als dit niet zo was. Staten die deze elementaire wet [schenden] zouden in verval raken. Hij die wil leven, moet vechten. Wie niet wil vechten in deze wereld waar permanente strijd de wet van het leven is, heeft geen bestaansrecht.” Anders denken is de natuur “beledigen”. “Nood, ellende en ziekte zijn haar antwoorden.” 72

Duitse grootheid, benadrukte Hitler, kwam voornamelijk tot stand omdat Duitsers jingoïsten waren en hun zwakkere leden al eeuwenlang hadden uitgeschakeld. 73  Hoewel Duitsers geen onbekenden waren met oorlog, gaf deze nieuwe rechtvaardiging krachtige steun aan hun beleid. De opvatting dat de uitroeiing van de zwakkere rassen een belangrijke bron van evolutie was, werd goed uitgedrukt door Wiggam toen hij zei dat het menselijk ras

had nauwelijks meer hersens dan zijn antropoïde neven, de apen. Maar door zijn vijanden te schoppen, te bijten, te vechten, te slim af te zijn en te slim af te zijn, en door het feit dat degenen die niet genoeg verstand en kracht hadden om dit te doen, werden gedood, werd het brein van de mens enorm en groeide hij zowel in wijsheid als behendigheid, zo niet in grootte en moraal. 74

Met andere woorden, oorlog is op de lange termijn positief, omdat mensen alleen door dodelijke conflicten kunnen evolueren. Hitler beweerde zelfs als waarheid de tegenstrijdigheid dat de menselijke beschaving zoals we die kennen niet zou bestaan ​​als er geen constante oorlog was. Bovendien pleitten veel van de vooraanstaande wetenschappers van zijn tijd openlijk voor deze visie:

Haeckel was vooral dol op het prijzen van de oude Spartanen die hij zag als een succesvol en superieur volk als gevolg van hun sociaal goedgekeurde biologische selectie. Door iedereen te doden, behalve de ‘perfect gezonde en sterke kinderen’, waren de Spartanen ‘voortdurend in uitstekende kracht en kracht’. Duitsland zou deze Spartaanse gewoonte moeten volgen, aangezien kindermoord op misvormde en zieke mensen “een praktijk van voordeel was voor zowel de vernietigde kinderen als voor de gemeenschap.” Het was tenslotte slechts een ’traditioneel dogma’ en nauwelijks wetenschappelijke waarheid dat alle levens van gelijke waarde waren of moesten worden bewaard. 75

De algemene veronderstelling dat de Europese beschaving veel meer evolueerde dan andere, voornamelijk vanwege haar constante oorlogszucht in tegenstelling tot andere naties, is onjuist. Oorlog is eigenlijk typerend voor vrijwel alle volkeren, behalve bepaalde kleine eilandengroepen die overvloedig voedsel hebben, of volkeren in zeer koude gebieden. 76  Historisch gezien waren veel stammen in Afrika voortdurend betrokken bij oorlogen, net als de meeste volkeren in Azië en Amerika.

Ironisch genoeg erkenden Hitler, evenals Haeckel, Ploetz en anderen dat oorlog ook de sterkste en meest geschikte doodde, simpelweg omdat degenen die ongeschikt waren voor militaire dienst niet werden opgeroepen en bijgevolg minder kans hadden om in de strijd te sterven en meer kans hadden om gezinnen te hebben. 77  Dit was slechts een van de vele tegenstellingen in de nazi-beweging.

NAZISME IS TOEGEPASTE EVOLUTIE

Vanuit ons moderne perspectief zijn veel mensen tot de conclusie gekomen dat de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan voortkwamen uit de ideologie van een boze gek en zijn evenzo kwaadaardige regering. Hitler zag zichzelf echter niet als slecht, maar als de weldoener van de mensheid. Richard Weikart concludeerde dat Hitler werd geïnspireerd door het darwinisme om een ​​utopisch project na te streven om het menselijk ras biologisch te verbeteren, en deze evolutionaire ethiek beïnvloedde bijna elk belangrijk kenmerk van het nazi-beleid, waaronder eugenetica, racisme, offensieve oorlogvoering, rassenuitroeiing en zelfs bevolkingsgroei. 78  Leden van deze inferieure rassen in concentratiekampen plaatsen was niet zozeer een poging om te straffen, maar, zoals zijn apologeten herhaaldelijk beweerden, een beschermende maatregel die vergelijkbaar was met het in quarantaine plaatsen van zieke mensen om besmetting van de rest van de gemeenschap te voorkomen.79

De nazi’s geloofden dat het elimineren van joden en andere ‘inferieure rassen’ een wetenschappelijke en rationele manier was om een ​​objectief groter goed te dienen. 80  Hitler was van mening dat de wereld hem uiteindelijk dankbaar zou zijn en zijn programma’s die de mensheid naar genetisch hogere niveaus van evolutie hebben getild als resultaat van het verminderen van rassenvervuiling door huwelijken van Ariërs met inferieure rassen te voorkomen:

Hitler werd vooral beïnvloed door de theorieën van de negentiende-eeuwse sociaal-darwinistische school, wiens opvatting van de mens als biologisch materiaal gepaard ging met impulsen naar een geplande samenleving. Hij was ervan overtuigd dat het ras uit elkaar viel en achteruitging door gebrekkige fokkerij als gevolg van een vrijelijk getinte promiscuïteit die het bloed van de natie aantastte. En dit leidde tot de opstelling van een catalogus van “positieve” curatieve maatregelen: rassenhygiëne, eugenetische keuze van huwelijkspartners, het fokken van mensen door middel van selectie enerzijds en uitroeiing anderzijds. 81

Zoals Höss eraan toevoegt: “een dergelijke strijd, gelegitimeerd door de nieuwste wetenschappelijke inzichten, rechtvaardigt de opvattingen van de racisten over superieure en inferieure mensen en naties en valideert het conflict tussen hen.” 82

Velen in Duitsland erkenden al vroeg de schade van het darwinisme, en de Pruisische minister van Onderwijs in 1875 verbood de “schoolmeesters in het land iets te maken te hebben met het darwinisme … met het oog op het beschermen van schoolkinderen tegen de gevaren van de nieuwe leerstellingen.” 83  Een belangrijke vraag is deze: zou de nazi-holocaust hebben plaatsgevonden als dit verbod van kracht was gebleven? Aan het begin van deze strijd stond Haeckel, die veel steun kreeg van vrijdenkers en anderen die…

verzamelden zich ondanks zijn vele waanideeën om hem heen, toen een maatregel als het bovengenoemde schoolreglement werd aangenomen…. Temeer daar de uitkomst de rechtvaardiging van Haeckel bewees; Het darwinisme mag dan in de scholen verboden zijn, het idee van evolutie en haar methode drong overal door…. En aan dit resultaat heeft Haeckel onmiskenbaar meer bijgedragen dan de meesten; alles van waarde in zijn uitingen is permanent geworden, terwijl zijn blunders zijn vergeten, zoals ze verdienen. 84

Veel biologen die het bovenstaande schrijven, zouden vandaag de dag vallen “zoals ze verdienen” omdat Haeckel door zijn critici wordt beschouwd als een gewetenloze vervalser die een niet geringe rol speelde in de verschrikkelijke gebeurtenissen die plaatsvonden in de jaren dertig en veertig.

De goed gedocumenteerde invloed van het darwinisme op de Holocaust is sterk gebagatelliseerd door de massamedia. Veel huidige schrijvers verdoezelen, negeren of verdraaien zelfs het nauwe verband tussen het darwinisme en nazi-racisme en het beleid dat het voortbracht. Maar, zoals Stein opmerkt, bestaat er weinig twijfel over dat de

geschiedenis van etnocentrisme, racisme, nationalisme en vreemdelingenhaat is ook een geschiedenis van het gebruik van wetenschap en de acties van wetenschappers ter ondersteuning van deze ideeën en sociale bewegingen. In veel gevallen is het duidelijk dat wetenschap door ideologisch geïnteresseerde politieke actoren slechts als grondstof of bewijs werd gebruikt als bewijs van vooroordelen. 85

Hij voegt eraan toe dat er ook weinig twijfel over bestaat dat deze zelfbeschermende houding gebaseerd is op een opzettelijke verkeerde lezing van de geschiedenis. Hij concludeert dat steun voor etnocentrisme en racisme veel gerespecteerde wetenschappers omvatte die zeer “actief waren in het gebruik van hun eigen gezag als wetenschappers om in naam van de wetenschap racistische en xenofobe politieke en sociale doctrines te bevorderen en te ondersteunen”. 86  Hij voegt eraan toe dat de wetenschappers van die tijd niet konden ontkennen dat ze wetenschap gebruikten om racisme te bevorderen, en het is historisch witwas om te proberen te beweren dat het misbruik van wetenschap in het verleden geen gerespecteerde wetenschap was, maar slechts pseudowetenschap.

DE CLAIM DAT CHARLES DARWIN ENKEL ZIJN CULTUUR WEERSPIEGEL

Het is veelzeggend dat Charles Darwin niet alleen reageerde op zijn cultuur: “we hebben allemaal keer op keer gehoord dat de reden waarom Darwins theorie zo… seksistisch en racistisch was, is dat de samenleving van Darwin dezelfde kenmerken vertoonde.” Professor David Hull beantwoordt deze beschuldiging door op te merken dat Darwin niet “zo ongevoelig was dat hij eenvoudig de kenmerken van zijn samenleving in de natuur las”. 87  Het is duidelijk dat Darwin een belangrijke rol speelde bij het creëren van de samenleving die volgens wetenschappers vandaag de dag schuldig was aan het negatief beïnvloeden van Darwin, en verontschuldigde hem voor zijn bijdrage.

Er zijn relatief weinig wetenschappelijke studies die rechtstreeks betrekking hebben op het darwinisme en het nazisme, deels omdat veel evolutionisten het onderwerp mijden omdat evolutie onvermijdelijk selectionistisch is. Een van de best gedocumenteerde studies die dit ondersteunt, waarbij gebruik wordt gemaakt van primaire bronnen, is die van historicus Richard Weikart. 88  Een van de beste recensies van darwinistische en nazi-documenten concludeert dat de nazi’s er zeker van waren dat hun uitroeiingsprogramma’s stevig op wetenschap waren gebaseerd. 89

Onlangs hebben een aantal populaire artikelen verrassend openhartige verslagen over dit onderwerp gepubliceerd. 90  De bron van het ergste van het nazisme was het darwinisme, en we moeten eerst de geschiedenis begrijpen om herhaling ervan te voorkomen, want “zij die de lessen van de geschiedenis negeren, zijn gedoemd haar te herhalen.” 91

Na een uitgebreide studie van de moorden met “natuurlijke selectie” gepleegd in Duitse instellingen, concludeerde Dr. Frederic Wertham dat de psychiatrische en medische beroepen tot de meest enthousiaste supporters van nazi-rassenprogramma’s behoorden. 92  Ze voerden niet alleen graag het nazibeleid uit, maar gingen vaak veel verder dan wat de wet vereiste. Hij vertelt over de activiteiten van talrijke vooraanstaande psychiaters en artsen van vooraanstaande Duitse universiteiten. Veel van deze wetenschappers steunden niet alleen het nazi-beleid van ‘kunstmatige evolutie’, maar implementeerden dit beleid gretig en worden vandaag de dag nog steeds in de literatuur als experts geciteerd. 93 Zeer gerespecteerde wetenschappelijke werken, gepubliceerd in nazi-Duitsland en elders, pleitten openlijk voor de eliminatie van degenen die veroordeeld werden, niet alleen een “vreemd lichaam in de menselijke [d.w.z. Arische] samenleving”, maar mensen die “onder het niveau van beesten” waren.

Hoewel de rechtvaardiging voor uitroeiingsprogramma’s de wens omvatte om “erfelijke ziekten” die een “drainage van het Duitse volk” waren, uit te roeien, hadden de meeste van de vermoorden geen erfelijke aandoeningen. 94  Het nazisme geloofde dat de staat de plicht had om “verlossing van het kwaad” te bieden in de vorm van een snel en pijnloos medicijn om nutteloze eters te elimineren. 95

GEBREK AAN OPPOSITIE TEGEN NAZI-RACISME

Hoewel Duitsland de leider was geweest in de protestantse Reformatie, vervingen de zogenaamde Verlichting en Darwinistische ideeën snel het christelijke wereldbeeld. De Duitse samenleving nam snel een door en door seculier wereldbeeld aan dat voor waarden en moraal op wetenschap en materialistische filosofie vertrouwde. Nazi’s rationaliseerden dat het dwingen van Joden en andere ‘inferieure rassen’ naar concentratiekampen niet wreed of zelfs straf was, maar vergelijkbaar met het in quarantaine plaatsen van zieken om te voorkomen dat ze hun ziekte naar de gezonde mensen verspreiden. De omstandigheden in de kampen verslechterden later, maar sommige nazi’s beweerden dat de grootste zorg in eerste instantie was om inferieure rassen in quarantaine te plaatsen om besmetting van de Arische genenpool door rassen te voorkomen. In feite werd het grootste aantal Joden uitgeroeid voordat de kampomstandigheden waren verslechterd.

Deze ideeën waren toen niet door de meeste wetenschappers tegengewerkt, maar eerder “de meeste leden van de wetenschappelijke en academische gemeenschap” deden niet alleen “heel weinig om de opkomst van Hitler en het nationaal-socialisme tegen te gaan”, maar in veel gevallen waren ze

hun aanzienlijke prestige als wetenschappers verleenden aan de ondersteuning van de ideeën van de nationaal-socialistische beweging [de nazi’s]. Historisch gezien is het gewoon waar dat Duitse academici en wetenschappers inderdaad hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en uiteindelijk het succes van het nationaal-socialisme, zowel direct door hun inspanningen als wetenschappers als indirect door de popularisering of vulgarisering van hun wetenschappelijk werk. 96

Dr. Wertham, zelf een Duitse psychiater, merkt op dat psychiaters zo door hun darwinisme werden meegesleept dat ze later daadwerkelijk de buitenwereld bereikten op zoek naar slachtoffers voor hun vernietigingskampen! Ze overtuigden eerst de ouders of voogd dat “zulke mensen onder [hun] voogdij [moeten] worden geplaatst en naar een instelling worden gestuurd” en van daaruit “werden ze snel in de gaskamers gestopt.” 97

Wertham concludeerde dat de hele procedure voor het bepalen van degenen die als “ongeschikt” werden beschouwd om te paren (en zelfs te leven) werd gekenmerkt door een bijna volledige afwezigheid van medeleven, genade of medelijden met de slachtoffers. Hij oordeelde dat de meest betrouwbare schatting van het aantal ‘psychiatrische’ en andere patiënten die in Duitse instellingen als onderdeel van het euthanasieprogramma zijn vermoord, minstens 275.000 was. 98

Alleen al één instelling, Hadamar, vierde in 1941 de “crematie van de tienduizendste psychiatrische patiënt… [psychiaters, verpleegsters, verzorgers en secretarissen] namen allemaal deel. Iedereen kreeg voor de gelegenheid een flesje bier.” 99  Dr. Wertham beweerde zelfs dat de hele bevolking van elke instelling in het door Duitsland gecontroleerde gebied waarschijnlijk zou zijn geëlimineerd als de geallieerden Duitsland niet hadden verslagen. In veel gevallen werd de totale populatie van veel instellingen – zelfs grote – uitgeroeid en werden de instellingen gesloten. 100

Omdat bepaalde kerkleiders en humanitairen protesteerden tegen deze eugenetische moorden, kwam Hitler zelf uiteindelijk tussenbeide. Tijdens hun verlof vernamen veel soldaten dat een geesteszieke broer, grootouder, oud familielid of een vriend die tijdens de oorlog gewond was geraakt, was ‘verdwenen’. 101  De wetenschap dat hun landgenoten thuis door honderdduizenden werden vermoord, was demoraliserend. Wertham beweert dat de nazi-regering zich realiseerde dat veel soldaten bang werden dat ze in de gaskamers terecht zouden komen als ze in de oorlog gewond zouden raken. 102

Hitler erkende dat de uitbreiding van het “zuiveringsprogramma” van het ras naar degenen die “economisch niet in staat waren om bij te dragen”, zoals de oorlogsgewonden, de motivatie van de Duitsers om voor hun vaderland te vechten, belemmerde. Wertham concludeerde dat deze laatste uitbreiding van het doden “officieel stopte”, maar in werkelijkheid doorging, hoewel minder schaamteloos en meer verborgen dan voorheen.

Het nazisme wordt vaak gebruikt als een voorbeeld van het gevaar van “religieuze” ijver, maar slechts af en toe vermeldt de populaire literatuur de sleutelrol van de eugenetica van Francis Galton, wiens theorieën waren gebaseerd op de theorie van natuurlijke selectie die door zijn neef, Charles Darwin, werd omarmd. . Vast overtuigd dat de darwinistische evolutie waar was, zag Hitler zichzelf als een weldoener van de hele mensheid. Door een superieur ras te fokken, dacht hij dat hij uiteindelijk de bewondering van de wereld zou krijgen als de man die de mensheid naar een hoger niveau van evolutionaire ontwikkeling tilde. Wat Hitler probeerde te doen, moet worden gerangschikt naast de meest gruwelijke misdaden uit de geschiedenis, en Darwin als de vader van een van de meest destructieve filosofieën in de geschiedenis.

OVERZICHT

De geschriften van vooraanstaande nazi’s en vroege twintigste-eeuwse Duitse biologen onthullen dat Darwins theorie een grote invloed had op het nazi-rassenbeleid. Hitler geloofde dat de menselijke genenpool kon worden verbeterd door selectief fokken te gebruiken, vergelijkbaar met hoe boeren fokken voor superieur vee. Bij het formuleren van haar rassenbeleid leunde Hitlers regering zwaar op het darwinisme, vooral de uitwerkingen van bioloog Ernst Haeckel.

Als gevolg hiervan was een centraal beleid van de regering van Hitler de ontwikkeling en implementatie van beleid dat was ontworpen om een ​​”superieur ras” te produceren. Dit vereiste op zijn minst voorkomen dat de “inferieure rassen” zich vermengen met degenen die als superieur werden beoordeeld om besmetting van de genenpool van laatstgenoemde te verminderen. 103  Het geloof van het ‘superieure ras’ was gebaseerd op de theorie van raciale ongelijkheid, een belangrijke veronderstelling en vereiste van Darwins oorspronkelijke overleving van de sterkste theorie. Deze filosofie culmineerde in de Endlösung, de uitroeiing van ongeveer 6 miljoen Joden en meer dan 5 miljoen andere mensen die behoorden tot wat volgens Duitse wetenschappers ‘inferieure rassen’ waren. 104

_______________

1 Adolf Hitler, Hitler’s geheime gesprekken, 1941-1944, vert. Norman Cameron en RH Stevens; inleiding. HR Trevor-Roper (New York: Farrar, Straus en Young, 1953).

2 William Bell Riley, Hitlerisme of de filosofie van evolutie in actie (Minneapolis: Irene Woods, 1941); W. Rowan, “Charles Darwin” in Architects of Modern Thought (Toronto: Canadian Broadcasting Corporation, 1955); Richard Weikart, Van Darwin tot Hitler (New York: Palgrave Macmillan, 2004); Richard Weikart, “The Impact of Social Darwinism on Anti-Semitic Ideology in Germany and Austria, 1860-1945” in Geoffrey Cantor en Marc Swetlitz, eds., Jewish Tradition and the Challenge of Darwinism (Chicago: The University of Chicago Press, 2006 ); Richard Weikart, Hitler’s Ethic: The Nazi Pursuit of Evolutionary Progress (New York: Palgrave MacMillan, 2009).

3  Allan Chase, The Legacy of Malthus: The Social Costs of the New Scientific Racism (New York: Alfred Knopf, 1980).

4  Ernst Haeckel, De geschiedenis van de schepping: of de ontwikkeling van de aarde en haar bewoners door natuurlijke oorzaken (New York: Appleton, 1876); Ernst Haeckel, Het raadsel van het heelal (New York: Harper, 1900); Ernst Haeckel, The Wonders of Life: A Popular Study of Biological Philosophy (New York: Harper, 1905); Ernst Haeckel, Eternity: World War Gedachten over leven en dood, religie en de evolutietheorie (New York: Truth Seeker, 1916); Ernst Haeckel, De evolutie van de mens (New York: Appleton, 1920).

5  “De economische kosten van de oorlog worden geschat op 1500 miljard dollar” [Hermann Kinder en Werner Hilgemann, eds., The Penguin Atlas of World History, trans. Ernest A. Menze (Harmondsworth: Penguin Books, 2003)]. In 2012 Amerikaanse dollars, $ 1,5 biljoen omgezet in $ 18,75 biljoen.

6  Pierre Aycoberry, The Nazi Question: An Essay on the Interpretations of National Socialism, 1922-1975 (New York: Pantheon, 1981); Alan D. Beyerchen, Scientists under Hitler: Politics and the Physics Community in the Third Reich (New Haven: Yale University Press, 1977); George Stein, “Biologische wetenschap en de wortels van het nazisme”, American Scientist 76, nr. 1 (jan-februari 1988): 50-58.

7  Ethel Tobach, John Gianusos, Howard R. Topoff en Charles G. Gross, The Four Horsemen: Racism, Sexism, Militarism, and Social Darwinism (New York: Behavioral Publications, 1974).

8  Stein, “Biologische wetenschap en de wortels van het nazisme.”

9  Marc Lappe, ‘Eugenics’, in Kenneth Ludmerer, ed., The Encyclopedia of Bioethics (New York: Free Press, 1978), 457.

10  Stein, “Biologische wetenschap en de wortels van het nazisme.”

11  Arthur Keith, Evolutie en Ethiek (New York: GP Putnam’s Sons, 1946), 230.

12 Joseph Tenenbaum, Race en Reich (New York: Twayne, 1956), 211.

13  Stein, “Biologische wetenschap en de wortels van het nazisme”, 53.

14  Daniel Gasman, The Scientific Origin of National Socialism (New York: American Elsevier, 1971), xiv.

15  Sheila Faith Weiss, rassenhygiëne en nationale efficiëntie: de eugenetica van Wilhelm Schallmayer (Berkeley: University of California Press, 1988); Aycoberry, Het nazi-vraagstuk.

16  Haeckel, De geschiedenis van de schepping, 434.

17  Haeckel, De geschiedenis van de schepping, 332.

18  Haeckel, De geschiedenis van de schepping, 321.

19 Tenenbaum, Race en Reich, 211-212 .

20 Weikart, “De impact van sociaal darwinisme”, 110.

21  Beate Wilder-Smith, The Day Nazi Germany Died: An Eyewitness Account of the Russian and Allied Invasion of Germany (San Diego: Master Books, 1982), 27.

22  Stein, “Biologische wetenschap en de wortels van het nazisme”, 51.

23  Eberhard Jackel, Hitlers Weltanschauung (Middletown: Wesleyan University Press, 1972).

24  Stein, “Biologische wetenschap en de wortels van het nazisme”, 56.

25  Robert N. Proctor, Racial Hygiene: Medicine under the Nazis (Cambridge: Harvard University Press, 1988), 291.

26  Paul Weindling, gezondheid, ras en Duitse politiek tussen nationale eenwording en nazisme, 1870-1945 (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).

27  Proctor, Raciale hygiëne: geneeskunde onder de nazi’s, 291.

28  Karl A. Schleunes, The Twisted Road to Auschwitz: nazi-beleid ten aanzien van Duitse joden, 1933-1939 (Urbana: University of Illinois Press, 1970); Norman Cohn, Warrant for Genocide: The Myth of the Jewish World Conspiracy en de protocollen van de Wijzen van Zion (New York: Scholow Press, 1981).

29  Stephen Jay Gould, Ontogeny and Phylogeny (Cambridge: Harvard University Press, 1977), 127.

30  Ernstige Albert Hooton, waarom mannen zich gedragen als apen en vice versa; of, Lichaam en gedrag (Princeton: Princeton University Press, 1941).

31  Schleunes, De kronkelige weg naar Auschwitz.

32  Edwin G. Conklin, The Direction of Human Evolution (New York: Scribner’s, 1921), 34, 53.

33 Harry Bruinius, Better for All the World: The Secret History of Forced Sterilization and America’s Quest for Racial Purity (New York: Knopf, 2006).

34  Achtervolging, de erfenis van Malthus, 343.

35  Proctor, Raciale hygiëne: geneeskunde onder de nazi’s, 40.

36  Edwin Black, War against the Weak: Eugenics and American’s Campaign to Create a Master Race (New York: Four Walls Eight Windows Press, 2003).

37  Daniel J. Kevles, In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity (New York: Knopf, 1985), 116.

38  Stefan Kühl, The Nazi Connection: Eugenetica, Amerikaans racisme en Duits nationaal-socialisme (New York: Oxford University Press, 2002).

39  Kevles, In de naam van Eugenetica, 118.

40  Kühl, De nazi-verbinding; William Stanton, Spots The Leopard’s: wetenschappelijke houding ten opzichte van Race in Amerika, 1815-1859 (Chicago: University of Chicago Press, 1960).

41 Weikart, “De impact van sociaal darwinisme”; Ruth Lewin Sime, Lise Meitner: A Life in Physics (Berkeley: University of California Press, 1996)

42  Beyerchen, Wetenschappers onder Hitler.

43  Schleunes, De kronkelige weg naar Auschwitz.

44  Schleunes, De kronkelige weg naar Auschwitz, 33.

45  Bryan Mark Rigg, Hitler’s Joodse soldaten: het onvertelde verhaal van nazi-rassenwetten en mannen van joodse afkomst in het Duitse leger (Lawrence: University of Kansas, 2002).

46  Rigg, Hitlers Joodse soldaten, 78.

47  Greta Jones, sociaal darwinisme en Engels denken: de interactie tussen biologische en sociale theorie (Atlantic Highlands: The Humanities Press, 1980), 168.

48  Zwart, oorlog tegen de zwakken.

49  Schleunes, De kronkelige weg naar Auschwitz, 31–32.

50 Leon Poliakov, De Arische mythe (New York: Barnes & Noble, 1996).

51  Schleunes, De kronkelige weg naar Auschwitz, 32.

52  Geciteerd in Chase, The Legacy of Malthus, 349.

53  James King, The Biology of Race (Berkeley: University of California Press, 1981), 156.

54  John S. Haller, Jr., Outcasts from Evolution: Scientific Attitudes of Racial Inferiority, 1859-1900 (Urbana: University of Illinois Press, 1971).

55  Geciteerd in Kevles, In the Name of Eugenics, 91.

56  Nancy L. Gallagher, Betere Vermonters kweken: het Eugenics-project in de staat Green Mountain (Hannover: University of New England Press, 1999).

57  Chase, de erfenis van Malthus.

58  Kevles, In de naam van Eugenetica, 101.

59  Kevles, In de naam van Eugenetica, 360.

60  Joachim C. Fest, The Face of the Third Reich: Portraits of the Nazi Leadership (New York: Pantheon, 1970), 99-100.

61 George L. Mosse, Nazi-cultuur: intellectueel, cultureel en sociaal leven in het Derde Rijk (Madison: University of Wisconsin Press, 1981), 57.

62 Mosse, nazi-cultuur, 57.

63 Mosse, nazi-cultuur, 58.

64  Stephen Murdoch, IQ: Een slimme geschiedenis van een mislukt idee (New York: Wiley, 2007), 119-138; Marc Hillel en Clarissa Henry, Of Pure Blood (New York: McGraw-Hill, 1976).

65  Poliakov, De Arische mythe, 282.

66  Frederic Wertham, A Sign for Cain: An Exploration of Human Violence (New York: Macmillan, 1966); Chase, de erfenis van Malthus.

67  Stanton, De vlekken van de luipaard.

68  Weindling, gezondheid, ras en Duitse politiek.

69  Wertham, Een teken voor Kaïn, 160.

70  Schleunes, De kronkelige weg naar Auschwitz, 31.

71  Jackel, Hitlers Weltanschauung.

72 Robert Clark, Darwin: voor en na (Grand Rapids: Grand Rapids International Press, 1958), 115-116.

73  Norman Rich, Hitlers oorlogsdoelen (New York: WW Norton & Co., 1973).

74  Albert Edward Wiggam, The New Dialogue of Science (Garden City: Garden City Publishing Co, 1922), 102.

75  Stein, “Biologische wetenschap en de wortels van het nazisme”, 56.

76  Gerald L. Posner en John Ware, Mengele: The Complete Story (New York: McGraw Hill, 1986).

77  Paul Crook, darwinisme, oorlog en geschiedenis (New York: Cambridge University Press, 1994).

78 Weikart, Hitlers ethiek.

79  Ellis Washington, “Nürnberg-project: sociaal darwinisme in nazi-familie- en erfrecht”, Rutgers Journal of Law and Religion (najaar 2011).

80  Peter J. Haas, “Negentiende-eeuwse wetenschap en de vorming van het nazi-beleid.” Journal of Theology 99 (1995): 6-30.

81  Fest, Het gezicht van het Derde Rijk, 99.

82  Höss, commandant van Auschwitz, 110.

83  Erik Nordenskjöld, De geschiedenis van de biologie, vert. Leonard Bucknell Eyre (New York: Tudor Publishing Company, 1935), 522.

84  Nordenskjöld, De geschiedenis van de biologie, 522.

85  Stein, “Biologische wetenschap en de wortels van het nazisme”, 50.

86  Stein, “Biologische wetenschap en de wortels van het nazisme”, 50.

87  David Hull, “Oom Sam wil je. Een recensie uit het boek Mystery of Mysteries: Is Evolution a Social Construction? door Michael Ruse,” Science 284 (1999): 1131-1132.

88 Weikart, Van Darwin tot Hitler.

89  Benno Müller-Hill, Murderous Science: Eliminatie door wetenschappelijke selectie van joden, zigeuners en anderen, Duitsland, 1933-1945 (Oxford: Oxford University Press, 1988).

90  Zie bijvoorbeeld Paul Gray, ‘Cursed by Eugenics’, Time (11 januari 1999): 84–85.

91  Jones, sociaal darwinisme en Engels denken.

92  Wertham, een teken voor Kaïn.

93  Quirin Schiermeier, “Geschil barst los over beweringen van nazi-onderzoek”, Nature, Vol. 398, nr. 6725 (25 maart 1999): 274.

94  Stein, ‘Biologische wetenschap en de wortels van het nazisme’, 50–58; Wertham, Een teken voor Kaïn, 158.

95  Haeckel, De wonderen van het leven, 118-119.

96  Stein, “Biologische wetenschap en de wortels van het nazisme”, 159.

97  Wertham, Een teken voor Kaïn, 159.

98  Wertham, Een teken voor Kaïn, 158.

99  Wertham, Een teken voor Kaïn, 157.

100  Wertham, een teken voor Kaïn.

101  Bruno Bettelheim, The Informed Heart: Autonomy in a Mass Age (New York: Free Press, 1960).

102  Wertham, Een teken voor Kaïn, 187.

103 Richard Milner, The Encyclopedia of Evolution (New York: Facts on File, 1990).

104 Gerald Astor, The Last Nazi: The Life and Times of Joseph Mengele (New York: Donald Fine, 1985); Jerry Bergman, “Darwinisme als een factor in de twintigste-eeuwse totalitarisme-holocaust”, Creation Research Society Quarterly, 39, nr. 1 (2002): 47-53.